Image1\
 

Vedtægter


Vedtægter 2010 – 3. udgave

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er 2HD / Det Kulturelle Center for Shia.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a) Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, er formålet at styrke

folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til

at deltage aktivt og engageret i samfundslivet i Danmark og på international plan.

b) Med udgangspunkt i a) bestræbes der fra foreningens og medlemmernes side for at opnå,

skabe og vedligeholde en god og kærlig forhold indenfor bl.a. familielivet,

uddannelsesstedet, arbejdspladsen og det offentlige rum.

c) Med udgangspunkt i a) og b) arbejder foreningen for at skabe nyttige, fremtidsrelateret og

underholdningspræget aktiviteter med hensigt at holde og redde unge, og andre

aldersgrupper, væk fra de kendte mørke menneskesider; terror/ ekstremisme og gadevold/

bander.

d) Med udgangspunkt i a) og b) samt c) holdes tegne- og computerkurser,

vejledningsarrangementer samt idrætsmæssige og sociale aktiviteter for medlemmerne for

at styrke deres vilje og lyst til at være med til at opnå en god uddannelse, et godt familieliv,

et mere tolerant samfund og bedst mulig kommunikation i vores danske og internationale

samfund.

§ 3. Medlemskab og kreds

Stk. 1. Ethvert menneske der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål kan til

enhver tid optages uden nogen form for barriere såsom køn, religion, race, form eller

politisk holdning.2

Stk. 2. Foreningen er delt i 3 grupper.3

Junior gruppen: Medlemmer af aldersgruppen 6 til 15 år.·

Senior gruppen: Medlemmer af aldersgruppen 16 til 25 år.·

Ældre gruppen: Medlemmer af aldersgruppen 26 år og ældre.·

Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens medlemsblanket eller via hjemmesiden4.

1 Ændret ved generalforsamlingen d. 1ste marts 2010.

2 Ændret ved generalforsamlingen d. 1ste marts 2009

3 Ændret ved generalforsamlingen d. 1ste marts 2010.

4 www.2hd.dk

Stk. 4. Medlemmerne betaler en årlig generalforsamling fastsat kontingent.

Stk. 5. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra

udgangen af et regnskabsår.

Stk. 6. Bestyrelsen kan bortvise medlemmer fra foreningen hvis medlemmerne volder store

skader til foreningen ellers dets medlemmer med godkendelse fra mindst 3 af

bestyrelsesmedlemmer.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og er hver 1. marts i et nyt år.

Foreningen indkalder med mindst tre ugers varsel ved annoncering i bl.a. foreningens

webside, opslagstavler, sms tjenesten og evt. andre tilgængelige medier.

Stk. 3. Alle medlemmer er mødeberettiget. Stemmeberettigede medlemmer skal have senest

ugedagen forinden betalt forfaldent kontingent og skal være over 12 år gamle. Der

kan kun stemmes ved fuldmagt af forældre hvis børn (medlemmer) er under 12 år

gamle. 5

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Formandens beretning.

4. Regnskabsaflæggelse og fremvisning.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Godkendelse af budget.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf formand, næstformand og kasserer.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med flertal og ved synlig

håndmarkering. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én

stemmeberettiget medlem. Ved personvalg hvor der er foreslået flere end det antal

5 Ændret ved generalforsamlingen den 1ste marts 2009.

3 der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes

reglen om pointmetoden.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes hvis bestyrelsen finder dette

nødvendigt og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter en skriftlig

begrundet anmodning med dette ønske overfor formanden. I sådanne tilfælde skal

generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter at anmodningen.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udføres af bestyrelsen der udover formanden består af

næstformand og kasser. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode af

1 år. Hvis medlemmerne stemmer for en ekstra periode, kan selvsamme bestyrelse

fortsætte uden begrænsning.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og

generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, afholdes konstituerende møde hvor

bestyrelsen blandt sine medlemmer, vælger kasser og sekretær. Alle tillidsposter

gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af

afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker skriftligt eller

efter nærmere aftale med de andre bestyrelsesmedlemmer med angivelse af

dagsorden. Ved fremsættelse af mindst tre medlemmer af bestyrelsen et ønske om

indkaldelse til bestyrelsesmøde overfor formanden, afholdes mødet senest 2 uger

efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Der skal dog mindst holdes

6 bestyrelsesmøder pr. kalenderår.

Stk. 6. Udover deltagelse i bestyrelsesmøder, skal bestyrelsesmedlemmer deltage i

foreningens aktiviteter og udvalgs arbejde. Forsømmer en bestyrelsesmedlemmet kan

den pågældende udskiftes med et supplement valgt i seneste generalforsamling.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren der tillige fører foreningens

medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 5. Bestyrelsen er forpligtet til at imødekomme ethvert krav fra medlemmerne om

fremvisning af budget og forbrug.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere

bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Medlemmerne hæftes ikke personligt for nogen af de forpligtelser der påhviles

foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægterne kan kun ændres med en 2/3 af flertallet på en generalforsamling hvor

ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Bestyrelsen er forpligtet til at rette

ændringerne senest en måned efter ændringen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de

vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med en 2/3 af flertallet på 2 efterfølgende

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal, i tilfælde af opløsning, anvendes i overensstemmelse med

de6 fastsatte formål eller til andre almen nyttige formål. Beslutning om den konkrete

anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling og senest ændret på

den ordinære generalforsamling: Mandag den 1ste marts 2009

6 Foreningens formål: § 2